REKRUTACJA DO PROJEKTU "KROK NAPRZÓD!" ROZPOCZĘTA..

Poszukujemy 30 osób (16K i 14M) w wieku od 18 do 64 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zg. z definicją w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EEFS i EFRR) zamieszkujących (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego. Grupa docelowa składa się z 15 osób biernych i 15 osób bezrobotnych, w tym:

- 5 osób niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)

- 4 osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanki o których mowa w rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszaru włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzyst. środków EEFS i EFRR

- 4 osoby korzystające z PO PŻ

Oferujemy:
- opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz podpisanie i realizacja umów na wzór kontraktu socjalnego oraz doradztwo zawodowe

- warsztaty kompetencji społecznych

- wsparcie psychologiczne

- wsparcie asystenta rodziny

- kursy podnoszące kwalifikacje oraz kompetencje wraz ze stypendium szkoleniowym

- staże zawodowe (3 miesięczne)

- pośrednictwo pracy
 

Dodatkowo:

- zwrot kosztów dojazdu

Nie czekaj, zmień swoją sytuację życiową i zapisz się już dziś!

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu oraz w biurze projektu ul. Hoża 1, 60-591 Poznań
 

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie, 7.1.2 Aktywna integracja, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Nasi Beneficjenci