Lubuska Fabryka Biznesu


Województwo: lubuskie

Aktualności projektu:

Procedura zabezpieczenia umowy

09.12.2019

Szanowni Państwo, w piątek zostanie zamieszczona ostateczna lista rankingowa. Kolejnym ważnym etapem będzie procedura zakładania działalności oraz podpisania oraz zabezpieczenie umowy o dofinansowanie umożliwiającej wypłatę środków na założone przez Państwa zakupy umożliwiające prowadzenie działalności. Poniższych czynności proszę dokonać po opublikowaniu ostatecznej listy rankingowej.
Aby podpisać umowę o dotację należy:

  1. założyć działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem w zakresie zgodności kodu PKD – wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG ze statusem firmy "aktywny",
  2. przedstawić potwierdzenie zgłoszenia do ZUS,
  3. założyć firmowe konto bankowe z nazwą firmy – wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem poświadczone za zgodność z oryginałem,
  4. zabezpieczyć umowę o bezzwrotną dotację w jeden ze sposobów wskazanych w regulaminie zabezpieczeń - dokumenty dotyczące zbezpieczenia w załączeniu. Nie może zabraknąć żadnego z wymaganych załączników.

    W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia – poręczyciele zobowiązani są stawić się razem z Uczestnikiem projektu aby dopełnić dokumentów oraz potwierdzić swoją tożsamość. W przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego – dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika – Uczestnik podpisuje umowę o przyznanie bezzwrotnej dotacji, a następnie udaje się z nią do notariusza w celu zabezpieczenia. Po dokonaniu zabezpieczenia Uczestnik dostarcza akt notarialny koordynatorowi projektu w terminie zawartym w umowie.
     

  5. przedstawienie do umowy zaktualizowanego o datę harmonogramu rzeczowo-finansowego z biznesplanu - jeśli komisja nie dokonała zmniejszenia dofinansowania, wtedy należy przynieść niezmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy. (zmiany w harmonogramie będą mogły być wprowadzone po podpisaniu umowy. Formularz zmian będzie opublikowany w terminie późniejszym).

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Umowy będą podpisywane w siedzibie PUP w Strzelcach Krajeńskich. O dacie i godzinie będą Państwo poinformowani w momencie zamieszczenia ostatecznej listy rankingowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 791 442 142.

Wstępna lista rankingowa wniosków skierowanych do dofinansowania!

06.12.2019

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy wstępną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Na adresy mailowe wskazane w formularzach rekrutacyjnych zostaną wysłane oceny biznesplanów do osób, które nie uzyskały minimum punktowego (pole żółte). Osoby zakwalifikowane do dofinansowania (pole zielone), które chcą otrzymać oceny swoich biznesplanów zobowiązane są do zwrócenia się o to poprzez napisanie wiadomości mailowej.

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych osobom niezakwalifikowanym do dofinansowania przysługują odwołania, które należy przygotować w wersji elektronicznej (zeskanowane) wraz z podpisem, a następnie przesłać na adres mailowy

. Należy podkreślić, iż odwołanie nie jest uzupełnieniem informacji w biznesplanie lecz uargumentowaniem w jakim zakresie Uczestnik projektu nie zgadza się z oceną eksperta.

Procedura odwoławcza będzie trwać 5 dni roboczych od daty opublikowania list. Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną ogłoszone ostateczne listy rankingowe. Wtedy będą Państwo zobowiązani do otwarcia działalności gospodarczych, a następnie zostaną zabezpieczone oraz podpisane umowy na wypłatę bezzwrotnej dotacji (szczegóły zostaną przekazane w nastepnym poście). W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 791 442 142.

Serdecznie gratulujemy osobom wstępnie zakwalifikowanym do dofinansowania!

NABÓR BIZNESPLANÓW

18.11.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 28 listopada prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Nabór odbędzie się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 39 (budynek PUP), w godzinach od 10.00 do 12.00.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych. Biznesplan należy złożyć na 2 egzemplarzach elektronicznych na płycie CD lub pendrivie w formacie pdf (skonwertowany plik - nie zeskanowany!).

Dokumenty obowiązkowe do złożenia:
1. Wniosek o przyznanie dotacji,
2. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
3. Biznesplan w 2 egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną na 2 nośnikach (CD/pendrive) – Płytę CD należy opisać: Imię, nazwisko, pełna nazwa firmy,
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wypełniony zgodnie z załączoną instrukcją),
5. Oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe przyznawane za zatrudnienie pracownika,
6. Oświadczenia, w tym oświadczenie o VAT.

Wypełnione i kompletne dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie. Dokumenty niekompletne lub bez załączników nie będą przyjmowane.
Po zakończeniu naboru odbędą się obrady Komisji Oceny Wniosków, która spośród 30 wyniosków wyłoni 25 skierowanych do dofinansowania.

Proszę aby dokumenty były przedziurkowane oraz wpięte w wąsy do skoroszytów bez dodatkowych koszulek, teczek oraz skoroszytów. Dokumentów nie należy trwale zszywać.

Regulamin przedsiębiorczości oraz biznesplan

05.11.2019

Regulamin przedsiębiorczości reguluje wszelkie kwestie związane z przyznaniem oraz wydatkowaniem dotacji w ramach projektu. Rozpoczynamy etap indywidualnego doradztwa ds. biznesplan, w związku z powyższym dodatkowo zamieszczamy wzór biznesplanu, który otrzymali Państwo podczas szkoleń. O terminie naboru biznesplanów do oceny będziemy informować wkrótce. 

Zwroty kosztów dojazdu

22.10.2019

Za dojazd na szkolenia przysługują Państwu zwroty kosztów dojazdu. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na poniższym wzorze.

Harmonogram szkoleń

21.10.2019

W załączeniu przedstawiamy harmonogram szkoleń dla 3 grup szkoleniowych oraz skład grup szkoleniowych. Szkolenia przygotują Państwa do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Przypominamy, że frekwencja min. 80% jest obowiązkowa, która uprawnia do złożenia biznesplanu. Po etapie szkoleniowym odbędzie się doradztwo indywidualne, a następnie ogłosimy termin naboru biznesplanów. Życzymy owocnego nabywania wiedzy.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu

21.10.2019

W załączeniu prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu po zakończeniu procedury odwołań. Gratulujemy uczestnictwa w projekcie! W następnym poście opublikujemy harmonogram szkoleń, które będą służyć nabyciu wiedzy z zakresu otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczyej.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu

14.10.2019

W załączeniu prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu. Zgodnie z regulaminem od ocen przysługuje odwołanie. Formularze oceniających, doradcy zawodowego oraz podsumowanie punktacji otrzymają Państwo na adres mailowy wskazany w formularzu rekrutacyjnym (jedynie osoby, którym przysługuje odwołanie. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają w/w dokumenty po zwróceniu się z prośbą o przesłanie). Odwołania należy składać w ciągu 5 dni roboczych na adres mailowy projektu oraz w papierowo w biurze projektu. Po odwołaniach zostaną zamieszczone składy grup szkoleniowych oraz grafiki szkoleń. Osobom zakwalifikowanym do projektu serdecznie gratulujemy!

Rekrutacja zakończona!

19.09.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż została złożona wymagana liczba formularzy rekrutacyjnych, w związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostaje zamknięta rekrutacja oraz nabór formularzy. W najbliższych dniach rozpocznie się doradztwo badające predyspozycje osobowościowe do prowadzenia działalności, następnie zostaną ocenione złożone formularze oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej lista osób zakwalifikowanych do projektu do etapu szkoleń.

 

UWAGA! Poszerzamy kryteria rekrutacji do projektu

09.09.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały zmienione kryteria rekrutacji do projektu "Lubuska Fabryka Biznesu". Już od dziś, 9 września br., zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z terenów wiejskich powiatów: międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, krośnieńskiego, sulęcińskiego, żagańskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego ziemskiego. 

UWAGA!
Liczba miejsc jest ograniczona, więc zgłoś się już dziś i prowadź własną działalność!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

Opis projektu: 

Projekt Lubuska Fabryka Biznesu jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1.

Biuro projektu:
ul. Bohaterów Westerplatte 11 (pok. 200);
65-034 Zielona Góra,

tel. 570 305 563 (biuro w Zielonej Górze) lub 791 442 142 (siedziba główna w Poznaniu)
adres email: 

Okres realizacji projektu: od 2019-01-01 do 2020-01-31

Projekt jest skierowany do osób powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na obszarze wiejskim o podwyższonym wskaźniku bezrobocia tj. na terenie powiatów: międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, krośnieńskiego województwa lubuskiego.
 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa 30 osób (24 Kobiet 6 Mężczyzn), osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym min. 3 osób z niepełnosprawnościami i 4 osób o niskich kwalifikacjach) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z obszarów wiejskich powiatów międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego i krośnieńskim województwa lubuskiego przez objęcie ich wsparciem szkoleniowo-doradczym, umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej - przez min 25 osób (21 Kobiet 4 Mężczyzn) oraz objęcie tej grupy wsparciem pomostowym w okresie od 01.08.2018 do 31.01.2020 r.

Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem w projekcie: 30, w tym 24 kobiety i 6 mężczyzn:

- osoby bez pracy powyżej 50 roku życia – 30 osób (24K,6M),

- osoby z niepełnosprawnościami - 3 osoby (2K,1M),

- osoby o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ISCED 3) – 4 osoby (2K,2M).

Wykluczenia: do projektu nie będą przyjmowane osoby, które:

- kiedykolwiek otrzymały dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- osoby, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Projekt oferuje:

- wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do napisania biznesplanu oraz prowadzenia działalności gospodarczej,

- dotacje w wysokości 22 500,00 zł,

- wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1340,00 zł wypłacane przez min. 6 miesięcy,

- wsparcie pomostowe doradcze wspierające w prowadzeniu działalności gospodarczej.

UWAGA!

Termin naboru: I kwartał 2019.

Ale jeśli masz pomysł na firmę i chcesz się realizować jako przedsiębiorca nie czekaj i skontaktuj się z nami już dziś! Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Być może ten projekt jest właśnie dla Ciebie!
 

ZAPRASZAMY!
 

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 123 893,00 zł
 

Nasi Beneficjenci